Tarama Etiketi

ülke natalı

Temmuz 2015

    Vimsottari Dasa: Ven MD: 2000-03-02 (13:11:12) - 2020-03-02 (16:04:10) Sat AD: 2013-01-02 (16:32:18) - 2016-03-02 (15:37:23) Rah PD: 2015-04-09 (15:53:31) - 2015-10-04 (0:44:33) Sol tarafta ki Ülke Natal Rasi haritası ve sol…